Rozsah poskytovanej starostlivosti:

Poskytujeme preventívnu, diagnostickú, terapeutickú a poradenskú činnosť v oblasti narušenej komunikačnej schopnosti. Zameriavame sa na oblasti:

- dyslália, porucha výslovnosti

- oneskorený vývin reči

- vývinová dysfázia, špecificky narušený vývin reči

- palatolália, porucha reči pri rázštepoch

- poruchy rezonancie

- špecifické poruchy učenia

- hodnotenie komunikačných schopností v ranom veku / 8-36 mes./ dotazníkovou metódou

Kurz fonematického uvedomovania podľa Eľkonina

  • Osvojenie si grafickej formy reči, teda čítania a písania v prvom ročníku základnej školy je hlavnou úlohou tohto obdobia. Tento proces bol v minulosti chápaný prevažne ako vizuálno- -motorická aktivita. V súčasnosti vieme, že osvojenie si čítania a písania je vo významnej miere ovplyvnené fonematickými schopnosťami, osobitne fonematickým uvedomovaním. Fonematické uvedomovanie je schopnosť vnímať jednotlivé časti slova /slabiky,hlásky/ a vedome s nimi narábať. U dobrých čitateľov sa zistili vysoko rozvinuté fonematické schopnosti, na rozdiel od negramotných dospelých, kde tieto schopnosti absentujú. Tréning fonematického uvedomovania podľa Eľkonina je kurz, ktorý rozvíja práve tieto schopnosti. Je určený pre deti predškolského veku /od 5. roku/. Vhodný je pre deti s odloženou školskou dochádzkou, pre deti s problémami v rečových a jazykových schopnostiam, ale aj pre deti, bez akýchkoľvek vývinových problémov.